Oświadczenie o ochronie danych

Track Tec S.A. (Track Tec)
Rondo ONZ 1  00-124 Warszawa Polska
(Stan: maj 2018)

Dziękujemy serdecznie za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową www.tracktec.eu, naszym przedsiębiorstwem oraz usługami. W Track Tec S.A. jesteśmy świadomi tego, iż ochrona Państwa prywatności związana z korzystaniem z naszej strony internetowej jest ważną sprawą. Dlatego przestrzeganie przepisów ustawowych w zakresie ochrony danych stanowi dla nas kwestię oczywistą. Co za tym idzie ważnym aspektem dla nas jest to, byście Państwo jako Klient, zawsze dysponowali wiedż na temat, kiedy oraz w jaki sposób, i które Państwa dane rejestrujemy, zapisujemy oraz to, w jaki sposób i kiedy ich używamy. Poniżej pragniemy Państwa poinformować odnośnie kwestii dotyczących gromadzenia oraz pozostałego przetwarzania (np. zapisywania danych, wysyłania dotyczących ich zapytań, zmieniania oraz przekazywania) danych osobowych w związku z używaniem naszej strony internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które mogą odnosić się osobiście do Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy poczty elektronicznej, zachowanie użytkownika.

Jeśli w ramach korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe lub też odnosimy do nich w kwestii poszczególnych funkcji, ofert bądź usług naszej strony internetowej w odniesieniu do przetwarzania danych nawiązujemy do usługodawców, którym udziela się zlecenia lub w przypadku, gdy chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane w celach reklamowych, będziemy informować Państwa szczegółowo odnośnie danych procesów, w szczególności zaś co do tego, które dane będą w związku z tym przetwarzane. W takim przypadku będziemy również określać planowany okres trwania zapisu danych w każdym przypadku informować o określonych kryteriach dla okresu trwania zapisu danych oraz o właściwej podstawie prawnej dotyczącej danego przetwarzania.

Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych oraz innych krajowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych oraz pozostałych postanowień prawnych o ochronie danych jest:

Track Tec S.A. (Track Tec)
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa Polska
dane.osobowe@tracktec.eu

Dane kontaktowe pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych

Nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem dane.osobowe@tracktec.eu, bądź też pod naszym adresem pocztowym.

Zbieranie i zapisywanie danych osobowych oraz rodzaj, cel, podstawa prawna i okres ich używania

§ 1 W przypadku wizyty na stronie internetowej

W przypadku czysto informacyjnego używania strony internetowej, a więc w przypadku, gdy nie dokonujecie Państwo rejestracji lub przekazujecie nam w inny sposób informacje, gromadzimy tylko dane osobowe dotyczące dostępu, w tak zwanych plikach logów serwera, które przekazuje Państwa przeglądarka internetowa do naszego serwera. W ramach plików logów serwera mogą być gromadzone następujące dane:

Niniejsze dane analizowane będą wyłącznie w celu zapewnienia bezzakłóceniowej eksploatacji strony pod względem stabilności i bezpieczeństwa oraz w celu udoskonalenia naszej oferty a następnie dane te będą odrzucane. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str.1 lit. f RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie podstawowe). Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Dane zapisywane będą również w plikach logów naszego systemu. Zapisywanie niniejszych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

Rejestracja danych w celu udostępnienia do dyspozycji strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach logów jest bezwzględnie konieczne dla eksploatacji strony internetowej. Zatem ze strony użytkownika nie istnieje możliwość sprzeciwu.

Dane zostaną usunięte skoro tylko przestaną być one konieczne dla uzyskania celu ich gromadzenia. W przypadku rejestrowania danych w celu przekazania strony do dyspozycji ma to miejsce, gdy zakończona zostaje dana sesja.

Ponadto w przypadku odwiedzania stronu internetowej korzystamy z technologii plików Cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym temacie możecie Państwo uzyskać pod punktem V niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

§ 2 Podczas korzystania z innych usług, funkcji i ofert naszej strony internetowej

Poza czysto informacyjnym użytkowaniem naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, oferty i funkcje, z których możecie Państwo korzystać w razie Państwa strony zainteresowania. W tym celu musicie Państwo, co do zasady, podać Państwa dalsze dane osobowe, które my wykorzystujemy w celu świadczenia danej usługi oraz służą one w myśl uprzednio wymienionych zasad przetwarzaniu danych osobowych. Usługi, oferty i funkcje zostaną Państwu obszerniej opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

Nawiązanie kontaktu za pomocą adresu email W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem adresu email podane przez Państwa dobrowolnie dane (Państwa adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu, miejsce zamieszkania i kod pocztowy) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podanie adresu email oraz imienia i nazwiska jest konieczne, zaś wszystkie dalsze informacje są dobrowolne. Odpowiedź odbywa się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną, jeśli numer telefonu zostanie podany i wyrażone zostanie życzenie uzyskania odpowiedzi w formie telefonicznej.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i b) Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO) w oparciu o Państwa dobrowolnie udzieloną zgodę bądź w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Mające miejsce w takim przypadku dane usuwamy po załatwieniu nadesłanego przez Państwa zapytania oraz ograniczamy przetwarzanie w przypadku, gdy istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Przekazywanie danych

Nie ma miejsca przekazywanie Państwa danych osobistych osobom trzecim w innych celach aniżeli podane poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobiste osobom trzecim tylko wówczas, gdy:

Zastosowanie Cookies

§ 1 Zakres przetwarzania danych

Aby zorganizować przyjazne i efektywne dla użytkownika odwiedzanie naszej strony internetowej oraz umożliwić używanie określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane Cookies. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniu, i które zapisują określone ustawienia i dane w celu wymiany z naszym systemem poprzez Państwa przeglądarkę internetową. Poprzez Cookies do miejsca, które wyznacza Cookie (w tym przypadku przez nas), płyną określone informacje. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer.

Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i tym samym nie mogą one zostać przyporządkowane bezpośrednio żadnemu użytkownikowi. Prosimy mieć na uwadze, iż już w chwili Państwa wejścia na naszą stronę internetową umieszczone zostają określone Cookies. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:

Google Maps

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy ofertę Google Maps. Dzięki temu możemy Państwu wyświetlić bezpośrednio na stronie internetowej mapy interaktywne oraz umożliwić wygodne korzystanie z funkcji map.

Poprzez wizytę na stronie internetowej Google otrzymuje informację, iż uruchomiliście Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane wymienione pod punktem III. § 1 niniejszego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google oddaje do dyspozycji konto użytkownika, poprzez które jesteście Państwo zalogowani, lub czy nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Google, wówczas Państwa dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu Google, należy wylogować się przed aktywacją klawisza. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika oraz wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku oraz/lub w celu dopasowanej do potrzeb organizacji swojej strony internetowej. Taka analiza odbywa się w szczególności (sama w sobie dla niezalogowanych użytkowników) w celu świadczenia dopasowanej do potrzeb reklamy oraz, ażeby informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciwko tworzeniu niniejszych profili użytkownika , przy czym w celu skorzystania z niniejszego prawa musicie Państwo zwrócić się do Google.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez oferenta wtyczek do przeglądarki uzyskacie Państwo w oświadczeniach oferenta o ochronie danych. Tam również uzyskacie Państwo dalsze informacje dotyczące związanych z tym Państwa praw oraz możliwości dokonania ustawień służących ochronie Państwa prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i w tej mierze podporządkowało się zasadom ochrony prywatności uzgodnionym pomiędzy UE a USA (EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Informacje dotyczące innych podmiotów: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Państwa prawa

Jeśli dane osobowe są przez Państwa przetwarzane, wówczas posiadacie Państwo wobec nas następujące prawa pod względem dotyczących Państwa danych osobowych:

Prawo do informacji, art. 15 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Możecie Państwo zażądać od administratora potwierdzenia odnośnie tego, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane.

W sytuacji, gdy takie przetwarzanie ma miejsce, możecie Państwo zażądać od administratora informacji w następujących kwestiach:

Prawo żądania sprostowania, art. 16 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Macie Państwo prawo wobec administratora do sprostowania i/lub do uzupełnienia danych, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator powinien niezwłocznie dokonać sprostowania.

Prawo żądania usunięcia, art. 17 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

a) Obowiązek usunięcia

Możecie Państwo zażądać od administratora, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przez niego niezwłocznie usunięte, a administrator jest zobowiązany niniejsze dane niezwłocznie usunąć, o ile dotyczy to którejś z następujących przyczyn:

b) Informacja dla osób trzecich

Jeśli administrator dokonał upublicznienia dotyczących Państwa danych osobowych oraz jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO) zobowiązany do ich usunięcia, to przy uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów implementacji podejmuje on stosowne środki, również natury technicznej, aby poinformować administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o tym, iż Państwo, jako osoba, której niniejsze dane dotyczą, zwróciliście się do niego z żądaniem usunięcia wszystkich linków dotyczących niniejszych danych osobowych lub kopii bądź replikacji niniejszych danych osobowych.

- c) Wyjątki

Prawo żądania usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, art. 18 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Pod następującymi warunkami możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

W sytuacji, gdy przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, wówczas niniejsze dane – abstrahując od danych zapisanych przez Państwa – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, bądź też w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn wynikających z ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

W sytuacji, gdy zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami udało się Państwu uzyskać ograniczenie przetwarzania, zostaniecie Państwo poinformowani przez administratora, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

Prawo do informowania, art. 19 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

W sytuacji, gdy wnieśliście Państwo o wykonanie wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wówczas jest on zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe o fakcie zaistnienia żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, chyba że niniejszy zabieg okaże się być niemożliwy lub będzie się wiązał z nieproporcjonalnym kosztem.

W stosunku do administratora przysługuje Państwu prawo aby zostać poinformowanym o niniejszych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Odnośnie udostępnionych przez Państwa administratorowi i dotyczących Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie. Poza tym macie Państwo prawo do przekazania niniejszych danych innemu administratorowi bez utrudniania tego przez administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane do dyspozycji, o ile

W kwestii wykonania niniejszego prawa przysługuje Państwu ponadto prawo do starania się, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały bezpośrednio przekazane przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne z technicznego punktu widzenia. Niniejsze nie może ograniczać swobód i praw innych osób.

Państwa prawo do usunięcia danych pozostaje nienaruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie jest ważne odnośnie przetwarzania danych osobowych, które konieczne są do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej, które to zadanie powierzone zostaje administratorowi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu, art. 21 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO)

W odniesieniu do każdego przypadku osobno przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych do celów reklamowych.

Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych:

W stosunku do administratora posiadacie Państwo w każdej chwili prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prosimy uwzględnić fakt, iż odwołanie takie skutkuje dopiero w odniesieniu do przyszłości. Zgodność z prawem przetwarzania mającego miejsce na podstawie zgody do chwili jej wycofania pozostaje nienaruszona.

Zautomatyzowana decyzja w poszczególnym przypadku włącznie z profilowaniem, art. 22 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Posiadacie Państwo prawo do bycia podporządkowanym nie tylko wyłącznie decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem -, która to wobec Państwa wywiera skutek prawny lub ogranicza Państwa istotnie w podobny sposób. Niniejsze nie dotyczy, jeśli decyzja

  1. jest konieczna w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem,
  2. na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, jest dopuszczalna i niniejsze przepisy prawa zawierają stosowne środki w celu zachowania Państwa praw i swobód oraz Państwa uzasadnionych interesów lub
  3. podjęta zostaje za Państwa wyraźną zgodą.

W przypadkach (1) i (3) administrator podejmuje stosowne środki w celu zachowania praw i swobód oraz Państwa uzasadnionych interesów, do czego zaliczają się między innymi prawo doprowadzenia do ingerencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia punktu widzenia oraz do zaskarżenia decyzji.

Decyzje bazujące wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu nie mogą ponadto opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych według art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO), o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO) i podjęte zostały stosowne środku w celu ochrony praw i swobód oraz Państwa uzasadnionych interesów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO):

Poza powyższym posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, która dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych. Możecie skierować Państwo swoją skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca zaistnienia domniemanego naruszenia. Organ nadzorczy, do którego doręczona została skarga, jako organ rozpatrujący Państwa skargę będzie informować odnośnie stanu sprawy i wyników w kwestii rozpatrywania wniesionej skargi włącznie z możliwością wniesienia sądowych środków zaskarżenia zgodnie z art. 78 Ustawy o ochronie danych Rozporządzenie podstawowe (RODO).

Z wyżej wymienionych praw możecie Państwo skorzystać poprzez przesłanie do nas nieformalnej wiadomości drogą pocztową na następujący adres:

Track Tec S.A. (Track Tec)
Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa
Polska

lub pocztą elektroniczną na następujący adres email:
dane.osobowe@tracktec.eu

Bezpieczeństwo danych

Poprzez wykorzystanie wszelkich technicznych i organizacyjnych możliwości staramy się w taki sposób zapisywać Państwa dane osobowe aby nie były one dostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pośrednictwem adresu email nie może zostać przez nas zagwarantowane całkowite bezpieczeństwo danych, stąd też w przypadku informacji poufnych zalecamy Państwu skorzystanie z poczty tradycyjnej.

Track Tec